นครพนม ไทย - ลาว Countdown สองแผ่นดิน ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกับ เทศบาลเมืองนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม "นครพนม ไทย-ลาว Countdown สองแผ่นดิน ๒๕๖๑" ภายใต้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเพื่อเชื่อมโยง GMS โดยเป็นการจัดงานแบบบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพื่อเป็นการเปิดตัวแคมเปญ "นครพนม...พร้อม" ซึ่งแสดงถึงจังหวัดนครพนมมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร มุ่งก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง และสร้างความสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้นอกจากหน่วยงานหลักแล้วยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อันได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ภาคเอกชนโดย หอการค้าจังหวัดนครพนมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ในการร่วมจัดนิทรรศการแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ และนโยบายต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติของจังหวัดนครพนมในการร่วมบูรณาการส่งเสริมให้จังหวัดนครพนมมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และได้เชิญหน่วยงานท่องเที่ยวของแขวงคำม่วน และแขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ "ปีท่องเที่ยวลาว 2018" ด้วยเช่นกัน

จังหวัดนครพนม หรืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ เป็นอาณาจักรเก่าแก่ มีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปรากฏและค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอธาตุพนม แขวงคำม่วน และแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว อีกทั้งจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพ ธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ อันได้แก่ องค์พระธาตุพนม และพระธาตุบริวารอีกจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดนครพนม

โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมด้านชาติพันธุ์ของ ๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และด้วยนโยบายการดำเนินงานของ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่เน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนและมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมาโดยตลอด จึงทำให้ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม ตั้งเป้าประกาศความพร้อมในทุกมิติ ด้วยแคมเปญ "นครพนม..พร้อม" โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาสินค้าขึ้นใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศลาวภายใต้ชื่อ "เส้นทางโคตะปุระ มหานครศักดิ์สิทธิ์" และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้เปิด "เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร" ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม โทร.042 516 337

26 ธันวาคม 2560


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai