ครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม แบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 ซึ่งวันที่ 10 สิงหาคมในปีนี้ ครบรอบ 128 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป เพื่อเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน แม้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงทำหน้าที่เคียงข้างลูกบ้านของตัวเองเสมอมา และสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 มีทั้งสิ้น 261 คน แยกเป็น รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 128 คน และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 คน

โดยพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 แบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19 มีการกระจายพิธีมอบรางวัลไปยังท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตัวอย่างเช่น จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์

ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้มี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมพิธี

พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวให้โอวาทเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563 ว่า

"...ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ ตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสมารถ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทางราชการ ขอให้ยืนหยัดในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับพี่น้องประชาชน ประพฤติตนป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป..."

เนื่องในวาระครบรอบ 128 ปี "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" จึงเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทย จะได้ยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแนวทางประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา

ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด และรับรู้ประวัติ ที่มาของวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต่อได้ที่ https://youtu.be/a7ltHv88j2M

#วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น #เราจะไม่ห่างประชาชน

17 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai