พิธีอุปสมบท “โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1” ณ 3 พระอารามหลวง

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์จัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่1 เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา68 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยจัดบรรพชาอุปสมบทพระ จำนวน  69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีในการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริม สืบสานและต่อยอด ศาสนทายาท  โดยได้จัดพิธีอุปสมบท พระอุโบสถของ พระอารามหลวง 3 แห่ง  ได้แก่ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร เพื่อเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยสมบูรณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ได้เริ่มต้นรับสมัครในวันที่7กรกฎาคม 2563 จากนั้น มีการลงทะเบียน ตรวจคัดกรองสุขภาพ เมื่อวันที่20 กรกฎาคม ในวันที่21 กรกฎาคม2563 ได้ทำพิธีขอขมาและปลงผม พระตำหนักแดง ณวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร โดยมีพระพิมลภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร  เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย เป็นประธานในพิธี จากนั้นจัดพิธีบรรพชาในวันที่24 กรกฎาคม 2563 มหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ก่อนจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันต่อมา

สำหรับพิธีอุปสมบทเริ่มที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ในช่วงเช้าเวลา08.30 ., วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เริ่มพิธีเวลา09.30.และที่วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร พิธีเริ่มเวลา 12.30. หลังจากนี้พระภิกษุศาสนทายาททั้งหมดจะเดินทางไปรับการอบรมตลอดระยะเวลาโครงการที่วัดถ้ำเขาวง  .ปากช่อง .นครราชสีมาโดยมีกำหนดเดินทางมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ในวันพระราชสมภพที่ 28 กรกฎาคมนี้และวันที่12 สิงหาคมจะร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ถวายภัตตาหารเพลและถวายเกียรติบัตร ก่อนจะปิดโครงการและลาสิกขาบทในวันที่13สิงหาคม2563

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้จัดโครงการในครั้งนี้กล่าวว่า โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์ โดยเฉพาะในราชวงศ์จักรี คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จึงมีฉันทามติให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์ขึ้น ในชื่อโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวครั้งที่ 1

วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯนี้ มี 5 ประการ คือ1.เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 68 พรรษา ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์ 2.เพื่อดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีในการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ 3.เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบทของชายชาวไทยที่มีอายุครบ 19 ปี 2 เดือนเป็นต้นไป 4.ส่งเสริม สืบสานและต่อยอด ศาสนทายาท เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงถาวรสืบไป และ5.เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยได้มีโอกาสทดแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการเข้ารับการบรรพชา-อุปสมบท ศึกษา ฝึกฝนตนเอง ให้เป็นชาวพุทธที่ประกอบด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ นำเอาวิชาความรู้จากการบวชไปประกอบหน้าที่การงานด้วยสติ ปัญญา ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มีธรรมาภิบาล รักและเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร

ขอให้ทุกท่านครอบครัวเหล่าเครือญาติและศาสนทายาททุกท่านร่วมกันตั้งจิตเป็นกุศล สว่าง สะอาดและสงบด้วยธรรม ส่งพลังอันบริสุทธิ์นี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วอนันต์จักรวาลและบารมีธรรมของพระมหาบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงดลบันดาลให้ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและปวงชนชาวไทยได้ก้าวพ้นวิกฤติภัยของโลกทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม   ให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สงบร่มเย็นและสมบูรณ์เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ที่อาณาอารยประเทศถือเป็นแบบอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะยังประโยชน์ให้สำเร็จในทางแห่งธรรมตามความมุ่งหมายทุกประการ

26 กรกฏาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai