เผยแนวทางบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์โคนมสีคิ้ว ใช้โปรแกรมพื้นฐานวิเคราะห์ป้องกันหนี้เสียในสหกรณ์

“สินเชื่อ” เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสหกรณ์ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ ขณะเดียวกันสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพ ก็อาจสร้างความเสียหายให้กับสหกรณ์ได้เช่นเดียวกัน การบริหารจัดการสินเชื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญที่วัดคุณภาพของสหกรณ์  นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานที่ใช้ทั่วไป ก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด จังหวัดนครราชสีมา แม้จะเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กที่มีสมาชิกเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอยู่เพียง 74 ราย แต่การประยุกต์โดยนำโปรแกรมรับซื้อน้ำนมดิบและแบบสำรวจรายงานประชากรโคประจำเดือน มาช่วยในการคัดกรองและบริหารจัดการสินเชื่อ กลับช่วยให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสมาชิกผ่อนชำระตรงเวลาตลอดในช่วงหลายปี

นางณริดา  ประเสริฐนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด เปิดเผยว่า ในส่วนของการบริหารสินเชื่อ สหกรณ์ได้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมรับซื้อน้ำนมดิบ และแบบสำรวจรายงานประชากรโคประจำเดือน เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินขีดความสามารถของสมาชิกที่จะมาขอสินชื่อ เพราะเมื่อนำข้อมูลปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบของสมาชิกในแต่ละวันมาคูณกับราคารับซื้อน้ำนมดิบ  จะทำให้สหกรณ์ประเมินได้ว่าในแต่ละวัน แต่ละเดือนสมาชิกมีรายได้เป็นจำนวนเท่าไร ส่วนข้อมูลจากแบบรายงานประชากรโค ที่ให้แจ้งว่าสมาชิกแต่ละราย มีโคที่สามารถรีดนมได้ วัวเพิ่งคลอด มีวัวสาว หรือโคที่จะหยุดรีดนม จำนวนกี่ตัว  ทำให้สหกรณ์ประเมินในเบื้องต้นได้ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ สมาชิกจะมีโคให้รีดนมได้กี่ตัว  ดังนั้น สหกรณ์จึงสามารถคำนวณรายได้เฉลี่ยของสมาชิกแต่ละรายได้  เมื่อสมาชิกมาขอกู้เงินสหกรณ์จึงสามารถประเมินสถานะผู้กู้แต่ละรายว่า มีขีดความสามารถที่จะกู้เงินและการชำระได้มากน้อยเพียงใด เช่น สมาชิกบางรายมาขอกู้เงินจำนวนหนึ่ง  แต่เมื่อพิจารณาจากรายได้ของสมาชิกแล้วสหกรณ์เห็นว่ามากเกินไป  สหกรณ์จะคำนวณให้สมาชิกผู้นั้นเห็นว่า ถ้ามีรายได้เพียงเท่านี้ กู้เท่านี้และผ่อนชำระเท่านี้ สมาชิกอาจจะไปไม่รอด สหกรณ์ก็จะแนะนำให้สมาชิก ปรับลดวงเงินกู้เพื่อให้อยู่ในระดับที่สมาชิกจะสามารถผ่อนชำระได้ ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวที่นำมาร่วมพิจารณาทั้งหมดจะทำให้สหกรณ์สามารถประเมินขีดความสามารถในการขอสินเชื่อ การผ่อนชำระ ขณะเดียวกัน สหกรณ์ก็จะช่วยวางแผนการผ่อนชำระที่เหมาะสมแก่สมาชิกแต่ละรายเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระแก่เกษตรกรสมาชิกมากจนเกินไป  ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาสหกรณ์ไม่เคยมีปัญหาการสมาชิกขาดส่งแม้แต่รายเดียว 

นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารจัดการงานในสหกรณ์ เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น สหกรณ์จึงได้นำ แอพพลิเคชั่นไลน์  มาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2560 โดยผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์จะต้องเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มด้วย ใช้ชื่อกลุ่มว่า “ช้อปปิ้งโคนม” ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มทั้งที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์และเครือญาติของสมาชิกประมาณกว่า 100 ราย  เพราะสมาชิกบางรายไม่ถนัดในการเล่นโทรศัพท์ก็จะให้ลูกหลานมาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อรับข่าวสารและใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับสหกรณ์  โดยนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การส่งหนังสือเรียกประชุมสมาชิกสหกรณ์ จากเดิมสหกรณ์เคยส่งหนังสือเรียกประชุมโดยฝากไปกับรถส่งนมของสมาชิก แต่สมาชิกบางรายไม่มีรถส่งนมเป็นของตัวเองจึงต้องจ้างรถจากภายนอก เมื่อสหกรณ์ฝากหนังสือเรียกประชุมบางครั้งก็ตกหล่นเพราะรถส่งนมไม่ได้นำหนังสือไปมอบให้กับสมาชิก แต่ปัจจุบันสหกรณ์ส่งหนังสือเรียกประชุมผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  ซึ่งสามารถส่งตรงได้ถึงสมาชิกทุกคน  อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาหนังสือตกหล่นระหว่างทางได้ด้วย ในส่วนของการสั่งซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงโคนม (อาหาร TMR) ซึ่งเป็นอาหารผสมสำเร็จรูป ซึ่งโดยปกติสหกรณ์จะผสมเก็บไว้ขายให้สมาชิกในช่วงไม่เกิน 7 วัน เพื่อป้องกันอาหารเสื่อมคุณภาพ เมื่ออาหารหมดสหกรณ์จะผสมใหม่ตามคำสั่งซื้อของสมาชิก  เมื่อสหกรณ์นำแอพพลิเคชั่นไลน์มาใช้ สมาชิกสามารถสอบถามจำนวนสินค้าคงเหลือผ่านทางระบบไลน์  หรือในกรณีที่อาหารโคในสหกรณ์หมด สมาชิกก็สามารถสั่งให้สหกรณ์ผลิตล่วงหน้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่สหกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่สมาชิกได้

16 กรกฏาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai