คปภ. ปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จัดประกวดภาพยนตร์โฆษณา “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” โดยเปิดเผยว่า ในแต่ละปีประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากด้วยเช่นกัน ในขณะที่สถิติรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมกว่า 40.46 ล้านคัน แต่รถยนต์ที่มีการจัดทำประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่รู้จักทั่วไปว่า ประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. มีเพียง 25.56 ล้านคัน หรือประมาณ 63.18%  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีรถยนต์จำนวนมากที่ไม่ได้ต่อหรือทำประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ายังมีรถยนต์ที่อยู่นอกระบบการประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากเจ้าของรถยนต์ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญในการทำประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งๆที่การที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. นั้น เจ้าของรถมีความผิดตามกฎหมายและถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย อย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกันแสดงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” เพื่อเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ถือว่ามีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวด นอกจากนิสิต นักศึกษาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถมีส่วนร่วม และส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 2 นาที ซึ่งผู้ผลิตผลงานจะต้องมีความเข้าใจการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาออกมาให้สาธารณชนเกิดความสนใจ และเข้าใจ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญเพื่อจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. กันมากยิ่งขึ้น

สำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยรางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 70,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 50,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท และรางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัล จำนวน 15,000 บาท ทั้งนี้ การเปิดตัวโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังร่วมเปิดตัวครั้งนี้ด้วย อาทิ นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ Executive Producer รายการเรื่องจริงผ่านจอ / รายการคาหนังคาเขา และ นายอิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ (ก็อต) ดารานักแสดงที่มาร่วมพูดคุยในมุมนักแสดงที่เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านประกันภัย พ.ร.บ. อีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศและอายุ) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครในนามบุคคลหรือเป็นทีมๆละไม่เกิน 3 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น โดยดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน http://www.oic.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง รวมทั้งส่งผลงานประกวดทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองว่า“ประกวดภาพยนตร์โฆษณา”เริ่มดาวน์โหลดใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 และจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-515-3995-9 ต่อ 5615 หรือที่สายด่วน คปภ. 1186

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ การประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) มีเจตนารมณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพ  กรณีเสียชีวิตและที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะจาก 200,000- 300,000 บาท เป็น 200,000 – 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการชดใช้ความเสียหายจากกรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียมให้ถือว่าเป็นการสูญเสียอวัยวะอื่นใดตามกรมธรรม์ โดยได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท และมีความคุ้มครองสูงสุดที่ 250,000 บาท ทั้งนี้ในการปรับความคุ้มครองข้างต้นจะไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น และจะเริ่มประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถือเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลสงกรานต์จากสำนักงาน คปภ.

“โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด“ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”ในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. ให้ประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ยังละเลยการทำประกันภัย พ.ร.บ. ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และหันมาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ในขณะเดียวกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ก็จะมีระบบประกันภัยเข้าไปเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม”เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

3 กุมภาพันธ์ 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai