โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมร่วมทำความดีสู่สังคมไทย น้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 ในโครงการ “ จิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ  

คุณอนุเทพ เลิศสกุลทอง

ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลธนบุรี

คุณอนุเทพ เลิศสกุลทอง เปิดเผยว่า ตลอดระยะที่โรงพยาบาลธนบุรีเปิดให้บริการทางการแพทย์มา 42 ปี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR  ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมหลากหลายด้าน เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม และยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ต่อเนื่องความเป็นห่วงนะ ขยายวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเน้นย้ำถึงความห่วงใยของโรงพยาบาลธนบุรี 

นายเจน วราหะ

(ผู้อำนวยการเขตธนบุรี)

ด้านนายเจน วราหะ กล่าวเสริมว่า กิจกรรมจิตอาสาด้านต่างๆที่หน่วยงานเอกชนจัดขึ้นเป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชนโดยเฉพาะชาวธนบุรีจะสังเกตได้ว่าในปีที่ผ่านมาปัญหาฝุ่น Pm 2.5 มีผลกระทบน้อยมากกับชาวธนบุรี เนื่องด้วยทางเขตได้รับความร่วมมือด้วยการให้ความช่วยเหลือในหลายด้านจากภาคเอกชน โดยทางเขตมีแนวคิดหลักที่สำคัญในการแก้ปัญหาฝุ่น Pm 2.5 อยู่สองประการคือ 1.การล้างท่อไอเสียของรถยนต์เครื่องดีเซลซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางสถานีบริการภาคเอกชน 2. การดูแลสุขภาพก็ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการปลุกพลังจิตอาสาเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวม

สำหรับกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 โครงการ “จิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะหรือของเสียที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน และส่งเสริมให้ผู้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนมีจิตอาสาที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยกันบรรเทาปัญหามลพิษอีกด้วย  และยังเป็นการสานต่อแนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการ “ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกไม้ยืนต้น ทำให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ  

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันใส่ใจดูแล ความสะอาด และความเป็นระเบียบ และยังสนับสนุนความรักสมัครสมานสามัคคี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในองค์กร นอกจากนี้แล้วยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดมากขึ้น   ช่วยกันรักษาความสะอาดภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   เป็นเมืองที่น่าอยู่อีกด้วย 

คุณอนุเทพ ยังกล่าวอีกว่า “ จากทั้งสองโครงการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความร่วมมือจนโครงการนี้เกิดขึ้นได้ โดยการจัดกิจกรรมนี้ได้ความร่วมมือจากพันธมิตรของโครงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมย์ของโรงพยาบาลธนบุรีที่มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรคู่สังคมไทย เพราะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ความห่วงใยมีให้เสมอ #เป็นห่วงนะ ”

19 ธันวาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai