ออมสิน จัดประกวด “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” เปิดตัว 6 ดารานักแสดง คู่หูบัดดี้ชุมชนยกระดับโฮมสเตย์ไทย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานแถลงข่าว โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ณ บริเวณลานชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 2 ท่ามหาราช เขตพระนคร พร้อมเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์โดดเด่นของชุมชนต่างๆ ทั้ง 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก พร้อม 6 ดารานักแสดง น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี, เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ตี๋ วิวิศน์ บวรกีรติขจร, อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ, ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ในฐานะคู่หูบัดดี้ชุมชน ที่จะมาร่วมสร้างสีสันพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล 

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากบทบาทสำคัญของธนาคารออมสินดูแลใกล้ชิดชุมชนมาเป็นเวลานานผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนเสมอมา โดยในปี 2559 ได้บูรณาการแนวความคิดร่วมกันระหว่างชุมชนกับธนาคารออมสิน เพื่อดึงให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดมากขึ้นผ่านโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ซึ่งธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการมาจนปัจจุบันด้วยโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 4 “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ซึ่งได้ต่อยอดเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ขนบประเพณี และวิถีชุมชน สนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็นโฮมสเตย์แห่งใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมความรู้ใหม่ๆ อันจะนำไปสู่รายได้ในท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนต่อไป 

สำหรับชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสินเพิ่มเติม พร้อมโล่รางวัล โดยระหว่างการลงพื้นที่จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ในรูปแบบเรียลลิตี้ เตรียมออกอากาศปี 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ โดยมี 6 นักแสดง ได้แก่ น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี, เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร, อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ, และ ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ในฐานะคู่หูบัดดี้ชุมชน ที่จะมาร่วมสร้างสีสันพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ของไทยไปสู่ระดับสากล  ทั้งนี้ มีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 2.ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 4.ชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา 5.ชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และ 6.วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนชุมชนละ 500,000 บาท และให้ตัวแทนชุมชนได้เดินทางศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 

อนึ่ง ธนาคารออมสินได้เปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู เมื่อปี 2559 เป็นปีแรกจากการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” โดยมีส่วนราชการ ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความสามัคคี และพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยมีภาคเอกชนเข้ามาสมทบ ร่วมมือกันเพื่อให้ขับเคลื่อนได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง” โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และธนาคารออมสิน เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป จนเกิดชุมชนต้นแบบ 10 ชุมชนทั่วประเทศ ทำหน้าที่นำองค์ความรู้ของชุมชนตัวเองไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชุมชนให้กับ “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงในการประกวดในปีที่ 2 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และได้บูรณาการจัดต่อเนื่องในปีที่ 3 ด้วย โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 3 “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ในปี 2561 จนปัจจุบันที่รัฐบาลได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการชิมช็อปใช้ ซึ่งได้รับความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก จนต้องขยายระยะเวลาโครงการและจำนวนผู้ลงทะเบียน 

อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้จาก Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society และ Official Line : GSB ธนาคารออมสิน

27 พฤศจิกายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai