วช. จับมือ 6 หน่วยงาน จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I – New Gen Award

รัฐบาลได้กำหนดให้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจากเดิมเป็นระบบที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และใช้ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม เป็นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการผลักดันการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าว จำเป็นต้องมีการพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักของการกำหนดอนาคตประเทศให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงต่อไปในอนาคต 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรรมในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางเพิ่มโอกาสในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮาตาริ อิเลคทรค จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับเยาวชน ภายใต้โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 7 หน่วยงาน จะร่วมกันพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ร่วมประกวดในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award”  (I – New Gen Award) ให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยการลงนามในครั้งนี้ ได้มีขึ้น ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

26 ตุลาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai