กคช.เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้ายปี 62 รับมือการพลิกโฉมแห่งโลกอนาคต จัด “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้าย ปี 62 สอดรับปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม จัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท เปิดเวทีนำเสนอไอเดียใหม่ๆ เพื่อ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต กำหนดรับสมัคร 19 กันยายน - 19 ตุลาคม 2562

ดร.ธัชพล กาญจนกูล

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้ว 735,780 หน่วย สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับรายได้ ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง ทำให้คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากอดีต และยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความท้าทายของโลกแห่งอนาคต ดังนั้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 นี้ กคช. จึงจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยขึ้นเป็นครั้งแรก โดย กคช. จะนำแนวคิดต่างๆ ไปเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ในอนาคต กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน -19 ตุลาคม 2562

คุณณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของการเคหะแห่งชาติที่มุ่งให้เป็นปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality & Innovation) อีกทั้งต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดที่ตอบรับกับ Life style แบบใหม่ ทั้งในปัจจุบันและสังคมแห่งอนาคต โดยจะพิจารณาผลงานที่มีความเป็นไปได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขในการอยู่อาศัยในอนาคต มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ และมีความพร้อมในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ดร.ธัชพล กล่าว 

ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล

การประกวดในครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16 - 35 ปี โดยแบ่งออกเป็นทีมละไม่เกิน 3 คน โดยผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิดนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุมาใช้เพื่อการอยู่อาศัย หรือแนวคิดการออกแบบ    แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย การเงิน การตลาด และการบริการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.แนวคิดที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 2.แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ 3.แนวคิดที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานสุดยอดนวัตกรรม การเคหะแห่งชาติจึงแบ่งกระบวนการคัดกรองผลงาน ดังนี้ 1.คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 20 ผลงาน 2. นำ 20 ทีม ที่เข้ารอบ เข้าสู่การอบรมโดยวิทยากร (Guru Coaching) ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาด 3. ทุกทีมที่เข้ารับการอบรมจะต้องนำข้อมูลความรู้ไปปรับปรุงรายละเอียดผลงานเพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ 4. คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าสู่การเป็นสุดยอดนวัตกรรม และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 สำหรับรางวัลโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย คิดเป็นมูลค่าร่วม 300,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด จำนวน 150,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด จำนวน 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินสด จำนวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับเงินสด จำนวน 5,000 บาท 

19 กันยายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai