ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง การตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliformและ E.coli)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab Thai อยู่ภายใต้กำกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)และกระทรวงการคลัง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เพื่อการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) ที่มีผลต่อผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมี นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (OCS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าส่งออกกว่าแสนล้านบาท เพื่อให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เกิดความยั่งยืน ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องรักษามาตรฐานการผลิตรวมถึงคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) ในตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมและเฝ้าระวังกระบวนการผลิต จากมาตรการเฝ้าระวังดังกล่าวที่จำเป็นต้องสอดรับกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์วรวิชญ์  กล่าวต่อว่า การส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์เช่นที่ผ่านมา อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตได้ทันท่วงที เนื่องจากขีดจำกัดของห้องปฏิบัติการเองที่ไม่สามารถรับปริมาณตัวอย่างจำนวนมหาศาลได้พร้อมกันในทีเดียว และผู้ประกอบการซึ่งมีที่ตั้งสถานประกอบการทั่วประเทศต้องมีภาระในการเดินทางเพื่อส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เป็นระยะทางไกล

"กรมปศุสัตว์เล็งเห็นข้อจำกัดนี้จึงได้มีนโยบายถ่ายโอนภารกิจการวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง ให้กับห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลิต และเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์"

อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์โดย   กรมปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เพื่อการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) และมีโอกาสได้ซักถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิผล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

18 กันยายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai