วช.และมรภ.พิบูลสงคราม ร่วมพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนารูปแบบการบริหารและเสริมความเข้มแข็งแก่โรงเรียนผู้สูงอายุด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการเสริมสร้างกระบวนการ ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ในการนี้ ทักษะและองค์ความรู้ ที่ได้พัฒนาเพื่อใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล มีความเหมาะสมต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุ  ทำให้เกิดแผนการดำเนินงานที่ยั่งยืนแก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมดูแลกระบวนการ แผนงาน และการเสริมสร้างการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเหมาะสมแก่ช่วงวัย

ทั้งนี้มี ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้แผนจัดการความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

5 กันยายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai