กสอ. ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตถกรรมไทย รู้จักในตลาดโลก

กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2562 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานงาน “lifestyle Lacquerware 2019” ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพิ่มมูลค่าหัตกรรมไทย  ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก พร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน

นายภาสกร ชัยรัตน์ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องเขิน หรือ งานหัตถกรรมเครื่องเขินของภาคเหนือเป็นงานหัตถกรรมที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง มายาวนาน แต่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากงานหัตถกรรมเครื่องเขินมีกรรมวิธีที่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลานาน จึงมีการผลิตเพื่อใช้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงได้ตระหนักถึงคุณค่า และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาเครื่องเขินล้านนา ควบคู่ไปกับการยกระดับ ทักษะฝีมือหัตถกรรมให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย จึงได้ด าเนินโครงการยกระดับ หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และรักษาภูมิปัญญาเครื่องเขินล้านนา พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องเขินให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และเกิดการคิดค้นการใช้งานรูปแบบใหม่  ที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่เคยท ามาก่อน (New Usage) หรือ สร้างคุณค่าใหม่ (New Value) ในสายตาของกลุ่มลูกค้า ในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ (Potential Market)

โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านหัตถกรรมเครื่องเขินมาถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์  พร้อมการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานกลิ่นอายรัก ของนายมานพ  วงค์น้อย โดยได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานรักไหล ของนายสุกัลย์ ใจค าปัน ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานรักแรก ของนางสาววิจิตรา กิติศักดิ์ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน Go(ld) Together ของนางสาวประทิน ศรีบุญเรือง ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และ ผลงานแรกรักพบ  ของนางศศิธร มงคลเรืองฤทธิ์ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องเขินไทยมีมูลค่าการค้ากว่า 1.94 ล้านล้านบาท ซึ่งการจัดงาน “lifestyle Lacquerware 2019” ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างกระแสการรับรู้งานหัตถกรรมเครื่องเขินให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลายและเป็นไลฟ์สไตล์ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  ให้มีสืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน" นายภาสกร กล่าวทิงท้าย

สำหรับงาน “lifestyle Lacquerware 2019” ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์ สไตล์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 ณ โซนไอคอนคราฟ ชั้น 4 ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โทร 053 245 361 และ บจก. เทลเดม จำกัด โทร 053 213 885

29 สิงหาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai