พช.อุดรฯยก ๕ หมู่บ้านOTOP มาไว้กลางห้าง​ ๑๒-๑๔​ ส.ค. ๒๕๖๒

         นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทางจังหวัดอุดรธานี โดยกรมการพัฒนาชุมชน จะจัดให้มีงานนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยการใช้กิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่จะนำผลงานไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและประชาชนทั่วไปเกิดการเรียนรู้ รับทราบ เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในด้านภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนและภาพลักษณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

         สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้พัฒนาการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 1.หมู่บ้านศรีชมชื่น หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ ๒.หมู่บ้านนาสมนึก หมู่ ๖ ต.นายูง อ.นายูง ๓.หมู่บ้านโคกก่อง หมู่๑๑ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ 4.หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๑๖ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุงและ ๕.หมู่บ้านหนองบัวเงิน หมู่ ๓ ต.หนองไผ่  อ.เมือง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและเข้าไปเยี่ยมชมพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวต่างๆของหมู่บ้าน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

         นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการบริการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในอันที่จะทำให้เกิดการสนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนในลักษณะต่างๆต่อไป

         “การจัดงานในครั้งนี้เราแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือนำมาจัดนิทรรศการให้เห็นที่ในเมือง สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาลงพื้นที่ ซึ่งจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการสาธิตการทำสินค้าโอทอป นอกจากนั้นยังมีการขายสินค้า OTOP ของกินของใช้ต่างๆมากมาย ๔๐ บูท มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจของแต่ละหมู่บ้านที่หาดูยาก นอกจากนั้นยังมีการแสดงของนักร้องที่มีชื่อเสียงภายในงานด้วย”

         “ส่วนที่ ๒ จะจัดในพื้นที่ของทั้ง ๕ ชุมชน โดยนำเอานักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆที่สนใจลงพื้นที่ไปสัมผัสชีวิตจริงกินนอนกับพี่น้องในชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนพร้อมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าการลงพื้นที่ของผู้ที่สนใจจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกช่องทางหนี่ง เพราะเมื่อไปเห็นแล้วก็ต้องมีซื้อของติดไม้ติดมือ และที่สำคัญจะมีการบอกต่อเพื่อให้คนที่สนใจได้ลงพื้นที่ไปเที่ยวไปชม สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชน”

         สำหรับงานในครั้งนี้จะจัดที่ห้างเซ็ลทรัล อุดรธานี ชั้น ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.  

9 สิงหาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai