พส. เดินหน้าระดมความคิดกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เรื่อง การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เรื่อง การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองประธานกรรมการคนที่สอง นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีฯ ในฐานะหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุม

นางนภา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก สร้าง “คุณค่ารวม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานคนพิการ หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพและความสุขของคนในชุมชน พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรียกโดยย่อว่า “สวส.” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Office of Social Enterprise Promotion” เรียกโดยย่อว่า “OSEP” ตั้งอยู่  ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6 เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

นางนภา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายลำดับรองที่เป็นการดำเนินงานภายในเกี่ยวกับสำนักงาน และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เห็นควรให้การจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกควรหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความครอบคลุม จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง  โดยมี คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมการประชุม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม 

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นภารกิจที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมขับเคลื่อนและดำเนินงานสร้างการรับรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานกิจการเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม โดยการทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ภาคเอกชน  ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  นางนภา กล่าวในตอนท้าย

23 กรกฏาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai